دامنه چیست
علوم کامپیوتر و الگوریتم

دامنه چیست؟

دامنه چیست؟ نام  دامنه در زمینه های مختلف شبکه و برای اهداف نامگذاری و آدرس دهی وب سایت مورد استفاده قرار می گیرند. نام دامنه چیست؟ رشته‌ای از متن است که به یک آدرس IP عددی آدرس دهی و برای دسترسی به وب سایت از نرم افزار کلاینت استفاده می‌شود. …